Meddelande om skydd av dina personuppgifter

Uppgjorda 2.11.2018 enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), Artiklar 13 och 14. 1.

 

1. Upprätthållare av register:

Datero rf
Biblioteksgatan 13
65100 Vasa
FO-nummer: 1843990-0
Telefon: 040 129 0847
E-post: datero(at)datero.fi

 

2. Upprätthållare av register och kontaktpersoner

Sonja Haga-Erickson
sonja.haga-erickson(at)datero.fi
Telefon: 040 129 0847

 

3. Registrets namn

Handledningsanmälan

(https://www.smaly.fi/meddelande-om-skydd-av-dina-personuppgifter/)

 

4. Till vilket ändamål används mina personuppgifter

Uppgifterna som du gett, används som bakgrundsinformation vid anmälan till handledning.

 

5. Rättsliga grunder för behandlingen av mina personuppgifter

Som grund för behandlingen av de personuppgifter du gett är ditt samtycke till användandet av personuppgifterna för detta ändamål. Dina personuppgifter behandlas inom gränserna för vad dataskyddslagen tillåter och förutsätter. EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6 punkt a.

 

6. Vilka uppgifter efterfrågas och hur länge sparas de

Från blanketten sparas namn, kön, åldersgrupp, telefonnummer, e-postadress, vilken handledning du anmält dig till samt övrig information bland annat information om utrustning och program som du gett.
Dina personuppgifter sparas fram till 31.12.2025.

 

7. Varifrån får vi uppgifterna till hanteringen

Uppgifterna sparas endast på www.smaly.fi hemsidans blankett i samband med att den skickas.

 

8. Överlämnas mina uppgifter åt någon annan?

Information överlåts ej utanför Datero. Information överlåts endast till de anställda vid Datero som ger dig personlig handledning och som behöver uppgifterna för sin arbetsuppgift.

Dina personuppgifter överflyttas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska frihandelsområdet.

 

9. Hur skyddas mina personuppgifter

Information i digital form skrivs ut endast vid behov. Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter behandling. Dina personuppgifter behandlas endast av de anställda vid Datero som ger handledning eller gruppledare. Registeruppehållarens datanät och utrustning, där registret uppbevaras, är skyddat med normalt i bruk varande skyddsmetoder. Informationen sparas på en finsk, i Finland belägen server, vars underhåll sköts av Multim Oy.

 

10. Mina rättigheter

Du har rätt att granska de uppgifter som du uppgett, rätt att kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas till och även i övrigt förlita dig på dina lagliga rättigheter. Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke och du har rätt att när som helst be att dina uppgifter raderas.
Om du vill granska, rätta till eller radera uppgifter om dig själv, skicka en begäran till adressen datero(at)datero.fi.
Om du anser att man vid behandlingen av dina personuppgifter gått emot EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser, så kan du framföra klagomål till datatillsynsmannens kontor.

 

11. Förändringar i dataskyddet

Datero kan göra förändringar i meddelandet om dataskydd, om verksamheten och lagstiftingen förändras. Om Datero gör märkbara förändringar i dataskyddet så kan vi meddela dig om det.

Den här anmälan om dataskydd har uppdaterats senast 15.6.2021